Privatumo politika

Ši Privatumo politika nustato, kokius Jūsų asmens duomenis tvarkys UAB „Basom“, buveinės adresas S. Moniuškos g. 35-1, Vilnius, būdamas Jūsų duomenų valdytoju.

1. Asmens duomenų tvarkymas
1.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas – UAB „Basom“, buveinės adresas S. Moniuškos g. 35-1, Vilnius, asmens duomenis tvarkys toliau nurodytais tikslais:

Asmens duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysDuomenų saugojimo laikotarpis
Siekiant suteikti su stovyklomis susijusias paslaugasVardas, el. pašto adresas, informacija apie pageidavimus, susijusius su stovyklomisTol, kol tai reikalinga šiam tikslui pasiekti
Elektroninės prekybos vykdymasVardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas1 (vieneri) metai nuo paslaugos suteikimo

1.2. Suėjus atitinkamam duomenų saugojimo laikotarpio terminui, pateikti asmens duomenys yra sunaikinami arba nuasmeninami.

1.3. Patvirtiname, kad Jūsų pateiktus duomenis tvarkysime laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto spetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu dataprotection@vaikustovykla.lt.

1.4. Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik aukščiau nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jei tokia pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tais atvejais, kai tai būtina tam, kad įgyvendintume atitinkamus tikslus, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:
– programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms.

2. Baigiamosios nuostatos

2.1. Pasiliekame teisę keisti Privatumo politiką. Pranešimas apie jos pakeitimus arba papildymus bus skelbiamas mūsų svetainėje.
2.2. Pateikdami savo duomenis patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politikos nuostatomis ir kad Jūsų nurodyti duomenys yra teisingi.