Taisyklės ir salygos

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE www.vaikustovykla.lt TAISYKLĖS

Klientas, prieš pradėdamas naudotis interneto svetaine www.vaikustovykla.lt (toliau – Interneto Svetainė) ir prieš įsigydamas bet kokį kelialapį ar kitą paslaugą, privalo atidžiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamasis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis Klientas patvirtina, kad sutinka laikytis šių Taisyklių.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • UAB „Basom“, juridinio asmens kodas 304254472, buveinės adresas S. Moniuškos g. 35-1, Vilnius (toliau – Bendrovė), paslaugų teikimo Interneto Svetainėje taisyklės (toliau –Taisyklės) reglamentuoja Bendrovės Interneto Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.
 • Kadangi Bendrovė pateikia kitų asmenų – (toliau – Organizatorių) – vaikų stovyklų kelialapius ir kitų susijusių paslaugų kuponus, Bendrovė nenustato kitų asmenų teikiamų paslaugų kainų, teikimo sąlygų, neskirsto stovyklų ar kitų renginių vietų, stovyklų pamainų laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų ir/ar jų kokybės.
 • Bendrovė yra tarpininkas, t.y. Bendrovė veikia kaip Organizatorių atstovas, ir Klientas sudaro sutartį su Organizatoriumi. Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones. Bendrovė, pateikdama Klientui Organizatoriaus kelialapį/sutartį, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais paslaugų teikimą, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis. Bendrovė jokiais atvejais neprisiima Interneto Svetainėje skelbiamų Organizatoriaus pareigų ir atsakomybės.
 • Sudaryti sutartis Interneto Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis. Klientais šių Taisyklių kontekste yra vadinami tiek prie Interneto svetainės sistemos prisiregistravę, tiek neprisiregistravę vartotojai.
 • Klientas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę registruotis ir/ar pirkti paslaugas Interneto Svetainėje.

SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA, VYKDYMAS IR PABAIGA. GALIMYBĖ ATSISAKYTI SUTARTIES IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

 • Interneto Svetainėje siūlomų įsigyti kelialapių ar kitų poilsio paslaugų Organizatorius yra nurodytas prie kiekvieno Interneto Svetainėje siūlomo kelialapio ar kitos poilsio paslaugos. Kelialapių pardavėjas yra Organizatorius, o Bendrovė veikia kaip tarpininkas.
 • Konkrečių kelialapių (ar kitų paslaugų) kainas, aprašymą, terminus, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką nustato tų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios parengiamos kiekvienai iš paslaugų atskirai ir yra neatsiejama šių Taisyklių dalis. Prieš sudarant sutartį Interneto Svetainėje Klientui yra suteikiama išsami informacija apie paslaugos pardavėją (Organizatorių), paslaugos pagrindines savybes, kainą, mokėjimo tvarką, Kliento teisę atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir kitas esmines sutarties sąlygas. Taip pat pateikiama Organizatoriaus sutarties forma. Klientas, prieš įsigydamas kelialapį, privalo atidžiai susipažinti su Organizatoriaus sutarties sąlygomis.
 • Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones.
 • Užsakymo pateikimas. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas atlieka šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir sumoka ar įsipareigoja sumokėti paslaugos kainą. Bendrovei gavus mokėjimą ar informaciją patvirtinančią apie atliktą mokėjimą, Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama Organizatoriaus kelialapis ir sutartis.
 • Mokėjimo tvarka. Visi mokėjimai yra atliekami pavedimu į Interneto Svetainėje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą.
 • Kelialapio pristatymas. Kelialapis (ar kitos paslaugos pirkimo kuponas) Klientui yra pristatomas el. paštu, kurį Klientas nurodė prieš atliekant atsiskaitymą. Jei Klientas į savo nurodytą el.pašto dežutę per 24 val. negauna kelialapio ar kupono, Jis privalo kreiptis į Bendrovę el. paštu labas@vaikustovykla.lt arba telefonu +370 620 28602.
 • Klientas, teikdamas Bendrovei duomenis atsako už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visą atsakomybę už tokių reikalavimų nesilaikymą.
 • Klientas, pastebėjęs Bendrovei pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Bendrovei el. paštu labas@vaikustovykla.lt arba telefonu +370 620 28602 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą Klientui suteikiama Kliento nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).
 • Klientas gali pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Bendrovės teikiamomis paslaugomis el. paštu labas@vaikustovykla.lt arba telefonu +370 620 28602 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. Klientui bus atsakyta per 2 darbo dienas Kliento nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).
 • Bendrovė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.
 • Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę Klientams rezervuoti kelialapį. Informaciją apie kelialapio rezervavimo paslaugą, apie šios paslaugos teikimo galimybes/sąlygas ir tai ar tokia paslauga teikiama, nurodoma Interneto svetainėje.
 • Paslaugų kokybė. Bendrovė nenustato ir nelemia Organizatorių parduodamų kelialapių ir paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Paslaugų kokybės garantija – tai Organizatoriaus atsakomybė.
  Organizatorius pateikia savo parduodamų paslaugų aprašymus ir priisima visišką atsakomybę už deklaruotos kokybės išlaikymą. Bendrovė nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti Organizatoriaus kelialapių (ar kitų paslaugų) sąlygų. Bendrovė taipogi nėra atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato Organizatorius ir apie jas informuoja Bendrovę. Tokios sąlygos yra privalomos keliapalį ar kitos paslaugos kuponą įsigijusiam asmeniui. Su visomis pretenzijomis dėl įsigytų paslaugų kokybės Klientas turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių, kurio kelialapius/kuponus platina Bendrovė.
 • Teisė atsisakyti sutarties. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus ir Organizatoriaus sutarties sąlygas Klientas turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, jis tai gali padaryti pranešdamas apie tai raštu Bendrovei el.paštu labas@vaikustovykla.lt ar Organizatoriui jo nurodytu el.paštu per 14 kalendorinių dienų nuo paslaugos užsakymo patvirtinimo (sutarties įsigaliojimo) dienos. Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma sutartims, nurodytoms Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228¹⁰str. 2 d.. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo pareiškimo dienos. Pareikšti apie sutarties atsisakymą galima užpildant pavyzdinę formą:

– Kam [Organizatoriaus pavadinimas, adresas]:

– Aš pranešu, kad atsisakau šių paslaugų teikimo sutarties: [……..},

– Užsakytų: [data],

– Kliento vardas, pavardė,

– Kliento adresas,

– Kliento parašas (tik jei ši forma pateikiama popierine forma),

– Data.

 • Pinigų grąžinimo tvarka. Pinigų grąžinimo sąlygos ir tvarka yra nurodomos Organizatoriaus sutartyje, ir Klientas privalo atidžiai susipažinti su minėtomis sąlygomis prieš įsigydamas kelialapį ir pasirašydamas sutartį. Jeigu pinigų grąžinimo galimybė yra numatyta Organizatoriaus sutartyje ir Klientas turi teisę pasinaudoti šia galimybe, pinigus Klientui grąžina Organizatorius.
 • Jei Organizatorius atšaukė paslaugų teikimą ir pranešė, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, Klientas dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į Organizatorių, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą.
 • Bendrovė įsipareigoja dėti visas pastangas Interneto svetainėje ar kita Bendrovei priimtina forma kuo skubiau informuoti Klientą apie Organizatoriaus paslaugų teikimo sąlygų keitimą, tačiau tik po to ir tuo atveju, kai Organizatorius informuoja apie tai pačią Bendrovę. Tačiau bet kokiu atveju už paslaugų sąlygų pasikeitimą Klientui atsako Organizatorius.
 • Bendrovė gali laikynai stabdyti Interneto svetainės veikimą ir paslaugų teikimą dėl nuo jo nepriklausančių techninių kliūčių.
 • Klientas privalo elgtis taip, kad neįžeidinėtų ir nediskriminuotų kitų asmenų, nežemintų kitų asmenų orumo, nepažeistų Bendrovės teisių ir teisėtų interesų. Bendrovė turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti paslaugų teikimą konkretaus Kliento atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėja Taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, ir/ar jo veiksmai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, viešajai tvarkai ar gerai moralei. Jeigu Bendrovės nuomone Klientas elgiasi nusikalstamai, Bendrovė turi teisę pranešti apie tokius Kliento veiksmus teisėsaugos institucijoms.

REIKALAVIMAI DĖL NAUDOJIMOSI INTERNETO SVETAINE, APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI

 • Klientai prieš užsakydami kelialapį ar kitą paslaugą, privalo išsamiai susipažinti su Paslaugų teikimo sąlygomis, kaina, terminais, sutarties atsisakymo ir pinigų grąžinimo galimybėmis, kitomis paslaugų teikimo sąlygomis. Kilus klausimams, Klientai privalo teirautis papildomos informacijos.
 • Bendrovės Interneto svetainės turinys yra Bendrovės ir/ar Organizatorių nuosavybė. Asmenys, naudodamiesi Interneto svetaine, privalo nepažeisti Bendrovės teisių ir naudotis Interneto svetaine, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, šių Taisyklių, Bendrovės nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Bendrovės reikalavimų.
 • Draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Interneto svetainėje pateiktą informaciją be rašytinio Bendrovės leidimo.
 • Visais atvejais kreipdamasis dėl informacijos ar užsakydamas kelialapius ir/ar kitas paslaugas Klientas turi elgtis sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Visi ginčai tarp Bendrovės ir Kliento sprendžiami derybų būdu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti tarpusavio derybomis per 30 dienų, jis bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
 • Klientas su skundu dėl Bendrovės veiksmų gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius,  www.vvtat.lt,  tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt